Monday,

April 29

1:05 Ginastera

1:45 Margolis IV

1:55 Course Evals

2:05 Thomas

3:00 Rehearsal ends


1:05 Ginastera

1:45 Margolis IV

1:55 Course Evals

2:05 Thomas

3:00 Rehearsal ends

Wednesday,

May 1